AboutUs
Panchangam
Services
Links
Astrology
ContactUs
Photo Gallery
Feedback

Navadhanyam for Nine Planets

Grahas
Akaram(Shape)
Sthanam

Facing

Pushpam
Dhanyam
Samiththu
Niram
 Planets
 
 
 Place
 
Flower
 Grain
 Wood
Colour
Sooryan
Ravi
Vriththam
Madhyam
East
Chenthamarai
Gothambu
Erukku

Chuvappu

 
Sun
Circle
Centre
 
 
Godhoomam
Arkkam
Red
 
 
 
 
 
 
Wheat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chandran
 
Chathurasram
Agneyam
West
Vellalari
Pachcha Ari
Palachchi
Vellai
 
Moon
Square
South East
 
Alli
Thandhoolam
Palasam
White
 
 
 
 
 
 
Rice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chovvai
Kujan
Trikonam
Dakshinam
South
Chembakam
Thavara
Karingali
Rakthavarnam
 
Mars
Triangle
South
 
 
Adakam
Khadhiram
Red
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budhan
 Budan
Banaakaram
Eisanam
East
Ven kanthan
Pachaipayaru
Nayuruvi
Pacha
 
Mercury
 
North east
 
 
Mudgam
Apamargam
Green
 
 
 
 
 
 
Green Dhal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guru
Brihaspathy
Deergha-
Utharam
North
Mullai
Kadala
Aswatham
Manjal
 
Jupiter
chathuram
North
 
Jasmine
Chanakam
Pippalam
Yellow
 
 
rectangle
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sukran
Brighu
Panchakonam
Prachi
East
Ven thamarai
Mochakotta
Aththi
Veluppu
 
Venus
Pentagon
East
 
 
Barbaram
Oudhumbaram
White
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sani
Mandan
Dhanurakaram
Paschimam
West
Karunguvalai
Ellu
Vanni
Neelam
 
Saturn
Bow
West
 
 
Thilam
Sami
Blue
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rahu
Sarppi
Soorpakaram
Niruriti
South
Mantharam
Ulundu
Karuka
Karuppu
 
 Rahu
(Muram)
South West
 
 
Masham
Dhurva
Black
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kethu
Sikhi
Dhwajakaram
Vayavya
South
Covvalli
Kollu
Darba
Vividha niram
 
 Ketu
(Flag)
North West
 
 
Koluththam
Dharbam
Mixed colour
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Grahas
Neivedh-
Stone
Kshethram
Main Deity
 
Swaroopam
Adhi
Prathyadhi
 
yam
 
Temple
 
 
 
Devata
Devata
Sooryan
Gudannam
Manikkam
Sooryanarkoil
Purnavaradheeswarar &
Sivan
Agni
Shiva
 
Sarkara annam
Rubi
 
Mangaladevi
 
Fire
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chandran
Grithapaya
Muththu
Thingaloor
Kailasanathar &
Gowri
Apas
Gowri
 
sam
Pearl
 
Periyanayaki amman
 
Water
 
 
Ney payasam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chovvai
Havishyannam
Pavizham
Vaitheeswa
Vaitheeswarar
Subramanian
Prithivi
Kshetrapal
 
Havissu
Coral
rankoil
(Thaiyyalnayaki)
 
Earth
 
 
 
 
 
Balambikai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budhan
Ksheerapa-
Marakatham
Thiruvangadu
Swedaranyeswarar
Maha Vishnu
Vishnu
Narayanan
 
yasam
Emerald
 
(Aghoramoorthy)
 
 
 
 
Paal chrthiya
 
 
Mathangi-Brahma Vidya
 
 
 
 
arippodi
 
 
mbikai
 
 
 
 
Guru
Dhadhyannam
Pushparagam
Alangudi
Kasi Aranyeswar
Sivan
Indran
Brahma
 
Thyru annam
 
 
(Apathbhandhavar)
 
 
 
 
 
 
 
Elavarkuzhali
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sukran
Grithannam
Vairam
Kanjanoor
Agneeswarar &
Lakshmi
Sachi
Indran
 
Neyyil vevicha
Diamond
 
Iswari
 
 
 
 
 
annam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sani
Thilamasha-
Indraneelam
Thirunallar
Dharharanyeswarar
Maha Vishnu
Prajapathy
Yaman
 
nnam-Ellum
Saphire
 
Pranayambikai
 
 
 
 
uzhunnum-
 
 
(Bhogamartha Poon Mulayal)
 
 
 
 
Annam
 
 
 
 
 
 
 
Rahu
Mashannam
Gomedakam
Thirunage
Naganathar
 
Durga
Pitris
Durga
 
 
 
swaram
(Nageswar)
 
 
 
 
 
 
 
 
Girikujambal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kethu
Chitrannam
Vaidhooryam
Perumballam
Naganathar
 
Brahma
Brahma
Chitragupta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grahas
Temple
Moorthy
Avatharam
Father
Mother
Consort
 
(Tamil)
(Tamil)
Incarnation
 
 
 
Sooryan
Sooryanaar
Sivasooryana
Sriramar
Sage
Aditi
Chhayadevi
 
koil
rayana
 
 Kashyapa
 
(Usha &
 
 
swami
 
 
 
Pratyusha)
 
 
 
 
 
 
 
Chandran
Tiruppathi
Venkitacha
Srikrishnan
Sage Atri
 
Rohini
 
 
lapathy
 
 
 
27 daughters
 
 
 
 
 
 
of Daksha
 
 
 
 
 
 
Prajapathy)
Chovvai
Pazhani
Dhandayu
Srinarasimha
Vishnu as
Bhumi
Sakthidevi
 
 
dhapani
 
Varaha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budhan
Madurai
Chokkanathar
Srikalki
Chandran
Tharadevi
Gnanadevi
 
 
 
 
 
(Guru's consort)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guru
Thiruchendhur
Balasubra
Srivamanan
Sage Angira
 
Tharadevi
 
 
manian
 
 
 
(Tharai &
 
 
 
 
 
 
Sangini)
 
 
 
 
 
 
 
Sukran
Srirangam
Ranganatha
SriParasura
Sage Bhrigu
 
Sukirthi
 
 
swamy
man
 
 
(Subakirthi,
 
 
 
 
 
 
Sundari &
 
 
 
 
 
 
Sringini)
Sani
Thirunallar
Sanibhagavan
SriKoormam
Suryan
Chhayadevi
Neeladevi
 
 
 
 
 
 
(Neeladevi &
 
 
 
 
Asura Swarbhanu took
 
Mangadevi)
 
 
 
 
the form of a Deva and
 
 
Rahu
Kalahasthi
Kalahasthee
Srivaraham
positioned between Sun &
 
Simhi
 
 
swarar
 
Moon for Amritham. He could
 
 
 
 
 
 
few drops before Vishnu
 
 
 
 
 
 
severed his head. Head was
 
 
Kethu
Kalahasthi
Kalahasthee
Srimatsyam
taken by mother, Simhika,
 
Chitralekha
 
 
swarar
 
and got the body of serpent-Rahu
 
 
 
 
 
 
The body was taken by a brahmin.
 
 
 
 
 
 
Lord Vishnu granted a serpent head
 
 
 
 
 
 
and is Kethu.
 
 
 Home